MTÜ 2014

   Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat az Óbudai Egyetemen 2014
2014. november 3-21.

Az utóbbi években hazánkban egyre szélesebb szakmai-társadalmi vita bontakozik ki az energiaellátás fejlesztési irányairól. A konferencia a stratégiaalkotás történetének és módszereinek bemutatása mellett az utóbbi évtizedek hazai energiastratégiai lépéseit elemzi. Képet kapunk a közeljövő kihívásairól, a nemzeti energetika szereplőiről, jövőbeli szcenáriókról.

2014. november 12-én immár kilencedik alkalommal kerül megrendezésre Székesfehérváron az „Alkalmazott informatika és határterületei” szimpózium. A rendezvény célja az Óbudai Egyetem nemzetközi és regionális szintű felsőoktatási, tudományos és ipari kapcsolatainak bemutatása és fejlesztése. Törekvésünk, hogy ezúton is erősítsük a régió oktatási és gazdasági szereplőinek együttműködését.
Az idei szimpózium aktualitását az Alba Regia Műszaki Kar megalakulása adja, amely a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának az Óbudai Egyetemhez történő csatlakozásával jött létre. Az Óbuda Egyetem és az Alba Regia Műszaki Kar célja, hogy Székesfehérvárott biztosítsa a műszaki felsőoktatás és az innováció területén azt a szellemi és infrastrukturális hátteret, amely a város és a régió vállalatainak versenyképességének, foglalkoztatási, műszaki kutatási és fejlesztési igényeinek hosszú távú kielégítéséhez szükséges.
A szimpóziumon beszámolunk az elmúlt időszakban lezárult projektekről, elért tudományos eredményekről. A tehetséggondozásban kiemelkedő eredményt hallgatók lehetőséget kapnak tudományos eredményeik bemutatására. A rendezvény nyelve angol, rangját számos meghívott nemzetközi előadó, valamint külső partnerereink előadása emeli. A szimpóziumon publikált előadásokról ISBN számmal jelzett CD kiadvány készül.

A Fiatal Kutatók Szimpóziuma (FIKUSZ) elsősorban a közgazdaságtudomány és gazdálkodástudomány, illetve ezekhez kapcsolódó tudományterületekre fókuszál. A konferencia célja, hogy elősegítse a fiatal kutatók (PhD hallgatók, doktorjelöltek és friss fokozatosok) találkozását, egymás munkájának, eredményeinek megismerését, a közöttük való színvonalas szakmai eszmecserék kialakulását. A tudománynapi ünnepséghez kapcsolódó konferencia nyelve angol, segítve a külföldi fiatal kutatókkal való kapcsolatépítést is.
A cikkek leadási határideje 2014. szeptember 15. A leadott dolgozatok lektorálásra és plágiumellenőrzésre kerülnek. A végleges cikkek leadási határideje 2014. október 31. Az elfogadott dolgozatok ISBN számmal ellátott, egységes formátumú, angol nyelvű konferenciakötetben jelennek meg, és a konferencia honlapján, valamint a RePEc adatbázisban interneten is elérhetők lesznek.

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi a XL. Tudományos Diákköri Konferenciáját. A tehetség óriási érték, amelyre büszkék vagyunk, de ugyanakkor felelősség is, amelyre a környezetnek oda kell figyelnie, amit segítenie kell. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör (TDK) segíti, ezért kihagyhatatlan része az egyetemi munkának. A tudományos diákkör célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a diáktudományos tevékenység feltételeinek biztosítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkában összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőoktatási intézményekben tudományos diákköri konferenciákon mutatják be. A XL. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2014. november 25-én, kedden lesz.

A konferenciát első alkalommal rendezi a Terméktervező Intézet a Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézettel közösen. A könnyűipar hagyományosan multidiszciplináris tudományterületek kombinációjaként jelenik meg; a szervezők célja, hogy ezzel a konferenciával nagyobb teret adjanak a tervezéssel foglalkozó szakembereknek munkájuk bemutatására.

„Global Environmental Change and Population Health: Progress and Challenge” a címe az International Council for Environmental Engineering Education 5. ülésének. Karunk az ICEEE alapító tagja, a Környezetmérnöki Intézet évről évre növekvő érdeklődés mellett rendezi az éves konferenciát. A résztvevők a műszaki, technológiai kutatások mellett természettudományos és az oktatás fejlesztésével kapcsolatos eredményeket mutatnak be.

2000-ben született meg az az ötlet, hogy teret és lehetőséget kellene teremteni a "Computational Intelligence" témakörben dolgozó, oktató, kutató és nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósoknak, éljenek határon belül vagy kívül. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat kínálta a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma megvalósítására a keretet, így azóta minden novemberben egyre többen jelentkeznek. Idén már tizenötödik alkalommal kerül sor az IEEE Hungary Section, az NJSZT Magyar Fuzzy Társaság és az Óbudai Egyetem közös szervezésében a rendezvényre. A szimpóziumon a hazai és nemzetközi, Computational Intelligence témakörben tudományos, kutatási munkát végző, nemzetközileg jegyzett és elismert szakemberek vesznek részt, valamint lehetőség adódott fiatal doktoranduszok megjelenésére is. A rendezvény IEEE támogatása nagyban növeli a cikkek publikációs értékét. A beküdött cikkekből angol nyelvű pendrive kiadvány (proceedings) készül, amelynek anyaga bekerül az IEEE Xplore adatbázisba.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 2014. november 20-án rendezi meg hagyományos Nemzetközi Mérnöki Szimpóziumát (International Engineering Symposium at Bánki, IESB 2014). A szimpózium célja lehetőséget adni a külföldi és hazai előadók számára, hogy bemutassák legújabb tudományos eredményeiket.
Az idei konferencia aktualitása a kar 135. születésnapja, amelyhez különlegesség is társul: az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján a kar az 1952-ben végzett évfolyammal együtt emlékfalat állít, amelynek avatása is a konferenciához kapcsolódik.
A konferencia hat szekció ülésén, a karon oktatott és kutatott és fő tudományterületek jelennek meg, így szekciókat szervezünk a gyártástechnológia, anyagtudomány, gépészet, járműtechnika, biztonságtechnika, minőségirányítás, munkavédelem és ergonómia legújabb, kari, országos és nemzetközi kutatási eredményeinek bemutatására.
A szimpóziumon publikált előadásokról ISBN számmal jelzett CD kiadvány készül.

A Trefort konferencia hármas célkitűzést fogalmaz meg. Fórumot adni a tanárképző intézményeknek, tanszékeknek hogy
- megjeleníthessék a pedagógusképzés terén elért eredményeiket,
- számot adhassanak a szakképzés és a szakmai tanárképzés területén folyó empirikus kutatásaikról,
- bemutathassák innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben.
A mostani konferenciánkon lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a határon túli magyar tanárképző intézmények, tanszékek oktatói, kutatói is bemutathassák kutatási eredményeiket.
A konferencia tervezett szekciói a következők:
1. Alapkutatások
2. Empirikus kutatások
3. Új tanulási formák és módszerek az oktatásban, a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben.
4. Angol nyelvű szekció

A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola 1969. március 4-én kezdte meg felsőoktatási tevékenységét, amelynek a Tavaszmező u. 15-17. sz. épületegyüttes adott helyet. Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és jogelődje az idén ünnepli megalakításának 45. évfordulóját.
A Kandó immár harminc éve minden évben megrendezi a Kandó Konferenciát, amelyen a kar oktatói, külföldi és magyar egyetemek előadói, valamint a kar tehetséges diákjai mutathatják be tudományos eredményeiket.
A XXX. Kandó Konferencia több szempontból is kiemelkedő jelentőségű, hiszen az intézmény és a konferencia jubileumi évfordulója mellett névadónk, Kandó Kálmán születésének 145. évfordulóját is ünnepeljük. Ennek fényében az idei konferencia nem csak a műszaki tudományos eredmények bemutatását, hanem az intézmény történetére való visszatekintést és a névadó életútjának méltatását is célul tűzte ki. Az előző konferenciákhoz képest az idei konferencia témakörei is jelentősen kibővültek, ezzel jelezve, hogy a villamosmérnöki tudományok diszciplínái korunkban egyre több műszaki tudományos területtel fonódnak össze.

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-i ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. A Magyar Országgyűlés döntésével az Óbudai Egyetem újraalakításának 600 éves évfordulóján létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az ország második egyetemének szellemiségét továbbvivő új Óbudai Egyetem! Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-i ülésén "Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről" szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amely minden év november 23-án kerül megrendezésre az egyetemalapítás 2009. november 23-i időpontjára emlékezve. Idén az ünnepség november 21-én lesz megtartva.